Situace v naší lokalitě

V prosinci 2020 si organizace terénním výzkumem zjišťovala "jak na tom jsme s docházkou do mateřských škol".

Dotazování probíhalo v ulicích obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, především v přívozských ulicích Palackého, Jílová, Gebauerova a okolí. Osoby zahrnuté do šetření byly kontaktovány náhodným setkáním na ulicích nebo doporučením již kontaktovaných osob. Další kontaktované osoby byly participanty projektů Beleza - Mamaclub, z.s. a šetření probíhalo u nich doma a v domácím prostředí byla tázána i poslední skupina respondentů door to door metodou.

Celkem bylo řešeno 95 polostrukturovaných dotazníků, jejiž cílem bylo zjistit zájem o formální a neformální vzdělávání. Dílčím cílem bylo zjistit i docházku dětí ve věku 3 - 5 let.

Z tabulky vyplívá že z dotazovaných děti ve věku 3 let nechodí žádné do mateřské školy. Z 27 tázaných čtyřletých dětí chodí do MŠ pouze tři. Ve věku pěti let bylo dotazováno 42 dětí, z nich navštěvuje MŠ 13 dětí.

Výsledky šetření:

věk dětí.     chodí         nechodí
3 roky         0 dětí         26 dětí
4 roky         3 dětí         24 dětí
5 let            13 dětí        29 dětí